↑ Return to Activitati

Doneaza 2%

Persoanele juridice platitori de impozit pe profit care doresc sa ne sustina financiar o pot face potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata (art. 21 alin. 4, lit. p) conform careia platitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scadea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizarii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt in limita a 0.3% din cifra de afacerilogo 2.1
b) nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.

Pentru informatii suplimentare privind modul de utilizare a acestor facilitati fiscale puteti solicita sprijinul organizatiei.
Formularele completate cu datele clubului le puteti descarca mai jos.
200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania (OPANAF 52/2012) descarca aici!

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (5) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza în doua exemplare, din care unul ramâne la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. (finante)

230 Cerere privind destinatia sumei reprezentând pâna la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (OPANAF 52/2012) descarca aici!

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, ̨n urmatoarele situatii : Рau efectuat ̨n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora ; Рopteaza pentru virarea unei sume reprezent̢nd p̢na la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se ̨nfiinteaza si functioneaza ̨n conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care ̨si exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult; Рcontribuabilii solicita deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, a cheltuielilor efectuate pentru economisire ̨n sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, ̨n limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Se completeaza de m̢na, ̨n doua exemplare, din care unul ram̢ne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata. (finante)